Általános szerződési feltételek

Beautyversum.hu ÁSZF

Felhasználási feltételek

Bevezetés

Jelen felhasználási feltételek a Beautyversum Web Services Kft. (a továbbiakban: „Üzemeltető”) által üzemeltetett, beautyversum.hu weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) felhasználására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

 

A jelen felhasználási feltételek (továbbiakban: „Felhasználási Feltételek”) a Beautyversum Web Services Kft. (székhely: Magyarország, 1031 Budapest, Csikóvár u. 16/B.; Cg. 01-09-393923, Adószám: 25862126-2-41; e-mail: info@beautyversum.hu, a továbbiakban: „Beautyversum Web Services Kft.”) által üzemeltetett Beautyversum.hu weboldalon (https://www.beautyversum.hu; továbbiakban: „Weboldal”) elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (továbbiakban együtt: „Szolgáltatás”) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

 

A Beautyversum Web Services Kft. partnerének minősül a Beautyversum.hu Platformon ajánlatot közzé tevő harmadik személy (továbbiakban: „Partner”). Egy adott szépségipari szolgáltató adatlapján található információkat, azaz az ajánlat lehetséges tartalmát minden esetben Partner határozza meg. Ezen adatlap hiányosságaiért, illetve a Partner üzleti magatartásáért Beautyversum Web Services Kft. semmiféle felelősséget nem vállal.

 

A Szolgáltatás felhasználójának minősül az a természetes személy, aki a Szolgáltatás bármely elemét igénybe veszi (továbbiakban: „Felhasználó”). A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a jelen Felhasználási Feltételek elfogadását követően veheti igénybe, amellyel elfogadja, hogy a Beautyversum Web Services Kft. és közte a jelen Felhasználási Feltételeknek megfelelő tartalommal szerződés jön létre a Szolgáltatás használatára. Foglalási művelettel nem járó funkciók használata esetén a Felhasználó a Platform használatával ráutaló magatartással fogadja el a Felhasználási Feltételek vonatkozó rendelkezéseit. A Szolgáltatás működésére, valamint a Szolgáltatás használatával a Beautyversum Web Services Kft. és a Felhasználó között létrejövő szerződésre – függetlenül a Beautyversum.hu Platform nyelvétől – a magyar jog irányadó. A Felhasználási Feltételek elfogadásával létrejövő szerződés nyelve magyar, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, ezért azt a Beautyversum Web Services Kft. nem iktatja, nem postázza és utóbb nem hozzáférhető. A Beautyversum Web Services Kft. által a Felhasználónak nyújtott Szolgáltatás ingyenes, a Felhasználó Foglalás esetén kizárólag a Partner felé tartozik díjfizetési kötelezettséggel.

 

Beautyversum Web Services Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét vagy a Beautyversum.hu Szellemi Terméket bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, annak megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

 

A Szolgáltatás sajátosságai és üzemeltetése

Jelen Weboldal működtetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Elkertv.”) alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. Az Üzemeltető mint közvetítő szolgáltató, nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Az egyes felhasználók által a Weboldalon, vagy azon keresztül közzétett, vagy elérhetővé tett információkért, tartalomért – ideértve a tartalom által közvetlenül vagy közvetetten okozott mindennemű kárért vagy jogsértésért – kizárólag az adott felhasználó tartozik felelősséggel. Az egyes felhasználók által közzétett adatok, illetve információk tekintetében az Üzemeltető csak tárhelyszolgáltatást nyújt, így azokért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Weboldalt minden felhasználó kizárólag saját felelősségére és kockázatára használhatja. Az Üzemeltető semmilyen esetben sem felel a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ideértve a Weboldal használata során küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által akármilyen módon okozott károkért. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, az Üzemeltető birtokában lévő adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát, illetve minden egyéb hacker-tevékenységet is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások tanúsítója a felelős, ezért az Üzemeltető a felelősségét teljes körűen kizárja. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Weboldalon jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően lépéseket tesz az információ eltávolítása vagy a hozzáférés ellehetetlenítése érdekében. Amennyiben szükséges, az Üzemeltető jogsértés esetén az illetékes hatóságoknak minden segítséget megad a jogsértő magatartást kifejtő személy(ek) kilétének megállapítása, illetve a jogsértés további folytatásának megakadályozása érdekében.

A felhasználók által a Weboldalon közölt információk valódiságáért és helyességéért az Üzemeltető nem felel.

A Weboldal használatának feltételei és regisztráció

A felhasználók részére az Üzemeltető az alábbi feltételek együttes teljesülésétől függően teszi lehetővé a Weboldal használatát:

 

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy felhasználó valótlan adatokkal, vagy több alkalommal regisztrál, az adott felhasználó Weboldalhoz történő hozzáférését korlátozhatja vagy megtagadhatja. Amennyiben a felhasználónak a regisztráció során kötelezően megadandó adataiban bármilyen változás történik, a felhasználó köteles a változásokat fiókjában haladéktalanul rögzíteni. A regisztráció során a felhasználónak jelszót és felhasználónevet is kell választania. Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége. Az egyes felhasználókat terheli továbbá a teljes felelősség a fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával az Üzemeltetőnek, vagy bármely harmadik személynek okozott károkért. 

A regisztráció folyamata a Weboldal megfelelő oldalán található regisztrációs lap hiánytalan kitöltésével indul. Ezt követően a felhasználó e-mail címére a Szolgáltató által elküldött link útján aktiválhatja regisztrációját. A regisztrációkor nem élő, vagy egyéb okból nem megfelelő postafiókhoz tartozó e-mail cím megadása következtében előálló bármilyen kárért, adatvesztésért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

Az Üzemeltető az inaktív felhasználói fiókokat 12 hónap elteltét követően törölheti a Weboldalról. A regisztráció törlése előtt az Üzemeltető saját döntése szerint felhívhatja a törlésre a felhasználó figyelmét, és lehetőséget biztosíthat a regisztráció meghosszabbítására. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az inaktív fiók törléséből adódó esetleges kárért, adatvesztésért.

Foglalási szolgáltatás

A Szolgáltatás célja a Beautyversum Web Services Kft. szerződött Partnerei szépségipari szolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatainak (a továbbiakban az egyszerűség kedvéért Szolgáltatások és Szolgáltatóhelyek) és hirdetéseknek összegyűjtött megjelenítése, a Felhasználók tájékoztatása, szolgáltatókereső-szolgáltatás üzemeltetése, a Felhasználók ajánlatkéréseinek és Foglalásainak a Partnerek részére történő továbbítása és a két fél között a Szerződés létrehozása, valamint a Felhasználók véleménynyilvánítására megfelelő felület biztosítása.

A Partner és a Beautyversum Web Services Kft. között Ptk. 6:293 – 6:301 §-ai szerinti tartós közvetítői jogviszony áll fenn, amely alapján a Beautyversum Web Services Kft. önállóan eljárva jogosult a Partnernek a Felhasználókkal kötendő szerződései közvetítésére, a Partner nevében történő megkötésére és a Ptk. 6:129. §-a szerinti közreműködő személyként Előlegfizetés esetén a Szerződés szerinti díjak Felhasználóktól történő átvételére és továbbítására. A Beautyversum Web Services Kft. tevékenysége a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 6. § (4) b) pontjára tekintettel nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, mivel a Beautyversum Web Services Kft. kizárólag a Partner megbízásából eljáró önálló kereskedelmi ügynök, amely a Partner és a Felhasználó közötti Szerződés megkötésére is jogosult. A Beautyversum Web Services Kft. a Felhasználó megbízásából pénzügyi műveletet nem hajt végre, csupán a Partner közreműködőjeként vesz át pénzt a Felhasználótól (Ptk. 6:129. § (1) bek.).

A Beautyversum Web Services Kft. a Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése során az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján közvetítőnek minősül. A Felhasználók és Partnerek által a Szolgáltatás használatával közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a Beautyversum Web Services Kft. jogosult, de nem köteles ellenőrizni. A Szolgáltatás használatával közzétett információk tekintetében a Beautyversum Web Services Kft. jogosult, de nem köteles jogsértő tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Keresés, Foglalás, Szerződés megkötése

A Felhasználónak lehetősége van különböző paraméterek megadásával a Beautyversum.hu Platformokon megjelenített szolgáltatók közötti keresésre. A Beautyversum Web Services Kft. a kereső funkció adataival működő keresőszolgáltatásban megjelenő adatokért semmilyen felelősséget nem vállal, azok kizárólag tájékoztató jellegűek. A Felhasználó kényelme érdekében az általa legutóbb megtekintett szolgáltatókból képzett listát a Beautyversum Web Services Kft. regisztráció hiányában is megjeleníti a Beautyversum.hu Platformokon, amennyiben a Felhasználó előzetesen nem tiltotta le a sütik („cookie”) alkalmazását.

A Beautyversum.hu Platformon található foglalási adatlap kitöltésével és elküldésével a Felhasználó közvetlenül az adott szolgáltató Partnernél kezdeményez Foglalást.

A Szolgáltatás 14 éves kor felett vehető igénybe. A félreértések és a kellemetlenségek elkerülése érdekében a Felhasználó köteles az adott Partnernél közvetlenül tájékozódni az életkori szabályokról. A Beautyversum Web Services Kft. a Partnerek által alkalmazott korlátozásért semmiféle felelősséget nem vállal.

A Felhasználó a következő lépésekkel kezdeményezheti a szolgáltatás lefoglalását:

Online Platform Szolgáltatás

A Beautyversum Web Services Kft a Partner részére Online Platform Szolgáltatás keretében lehetővé teszi, hogy a Platformon a Partnernek az Adminisztrációs Felületre feltöltött Ajánlata megjelenhessen, Felhasználók számára kereshető és foglalható legyen, és hogy a XXX. pont szerinti Foglalással a Partner és a Vendég között szerződés jöjjön létre. A Beautyversum Web Services Kft. a Vendég és a Partner közötti szerződésnek, jogviszonynak nem alanya. A Partner az Online Platform Szolgáltatásért egy külön szerződésben megállapított Jutalékot fizet a Beautyversum Web Services Kft. részére.

Az Online Platform Szolgáltatás tekintetében a Partner és a Beautyversum Web Services Kft. között Ptk. 6:293 – 6:301 §-ai szerinti tartós közvetítői jogviszony jön létre, amely alapján (i) a Beautyversum Web Services Kft. önállóan eljárva köteles a Partnernek harmadik személyekkel (Felhasználók) kötendő szerződései közvetítésére, a Partner nevében történő megkötésére. Előleg megfizetésével foglalható szolgáltatás esetén a Beautyversum Web Services Kft. a Ptk. 6:129. §-a szerinti közreműködő személyként jogosult a szerződés szerinti díjak Vendégektől történő átvételére és továbbítására, a Partner pedig a Szerződésben meghatározott Jutalékok és díjak fizetésére köteles. A Beautyversum Web Services Kft. tevékenysége a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 6. § (4) b) pontjára tekintettel nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, mivel a Beautyversum Web Services Kft. kizárólag a Partner megbízásából eljáró önálló kereskedelmi ügynök, amely a Partner és a Felhasználó (Vendég) közötti szerződés megkötésére is jogosult. A Beautyversum Web Services Kft. a Felhasználó vagy Vendég megbízásából pénzügyi műveletet nem hajt végre, csupán a Partner közreműködőjeként vesz át pénzt a Vendégtől (Ptk. 6:129. § (1) bek.).

A Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Beautyversum Web Services Kft. mindenkori döntése szerint jogosult - a Partner mindenkori, jelen feltételrendszerben meghatározott előzetes tájékoztatása mellett - olyan feltételrendszert meghatározni, amely a Beautyversum Web Services Kft. Platformon megjelenő Ajánlatának, illetve a más partnerek ajánlatainak a találati sorrendjét meghatározza, vagy befolyásolja a sorrendiséget („Rangsorolás”). A Rangsorolás szempontrendszere többtényezős; tényezők többek között, de nem kizárólagosan az alábbiak: a Partner által fizetett (fizetendő) Jutalék mértéke, a Beautyversum Web Services Kft. Platformon feltüntetett szolgáltatóhely aloldal látogatóinak és az ahhoz viszonyított Foglalásoknak az arányszáma („Konverzió”), a Foglalások száma, a lemondások részaránya, a vendégértékelések pontszáma, a Partner ügyfélszolgálatának minősége, a vendégpanaszok száma és típusa, valamint a Partner fizetési fegyelmének minősítése. A fenti fő paraméterek kiemelését a többi potenciális paraméterhez képest azok szakmai prioritása indokolja. A Rangsorolásban előkelőbb helyet foglalhat el az a Partner, melynek konverziója, jutalékszintje, foglalásszáma, vendégértékelése (pontszám), ügyfélszolgálati minősége és fizetési fegyelme magasabb értéket mutat, míg a lemondások részaránya és a vendégpanaszok száma alacsonyabbat. A feltételrendszer előre meghatározott kritériumokon alapul, a meghatározott kritériumok mentén valamennyi Partnerére egységesen vonatkozik, és automatizáltan működik.

A Partner az Adminisztrációs Felületen keresztül kísérheti figyelemmel az egyes tényezők mindenkori alakulását. A fentiekre tekintettel a Partner a Rangsorolással, az annak alapján előálló sorrendiséggel, illetve a Rangsorolás alapját képező egyes tényezőkkel szemben kifogást nem emelhet, igényt nem terjeszthet elő, illetve nem érvényesíthet. Tilos bármely olyan cselekmény megtétele, amely a fentiektől eltérően, mesterséges, illetve manipulatív eszközökkel, vagy az ÁSZF rendelkezéseinek a megkerülésével a találati sorrendet akarja befolyásolni. Ezen rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

A Partner kifejezetten feljogosítja a Beautyversum Web Services Kft.-t arra, hogy Foglalásnövelési célból, a saját döntése szerint a Partner által az Adminisztrációs Felületen feltöltött Ajánlat paramétereit (ideértve bármely fotót, illusztrációt, adatot és információt, jogi oltalom alatt álló, vagy ilyen oltalom alá helyezhető megjelöléseket, ábrákat, fotókat, képanyagokat is) a Beautyversum Web Services Kft. által meghatározott részben, módon és tartamban online és offline a nyilvánossághoz közvetítse, népszerűsítse online és offline felületeken.

A Beautyversum Web Services Kft jogosult arra, hogy a Szolgáltatásával összefüggésben "Nyereményjátékot", vagy „Akciót” szervezzen. Erről a Beautyversum Web Services Kft. és a Partner külön vagy kiegészítő megállapodást köthet.

A Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Beautyversum Web Services Kft. a döntése szerint Elismerő Címeket (pld.: Kiváló Szolgáltató logó, Év Szépségszalonja elismerés) hozhat létre, amelyeket a Beautyversum Web Services Kft. által felállított kritériumoknak megfelelően a Partnereknek vagy a Beautyversum Web Services Kft. más partnerének adományozhat. Az Elismerő Címeket a Beautyversum Web Services Kft. által meghatározott időtartaming használhatja a Partner. Külön visszavonás hiányában az Elismerő Címek használatának jogosultsága a Szerződés megszűntével automatikusan megszűnik. Ilyen esetben a Partner a továbbiakban sehol nem használhatja és tüntetheti fel az Elismerő Címet.

A Partner biztosítja, hogy a Beautyversum Web Services Kft. részére megadott telefonos, vagy e-mail elérhetőségein elérhető legyen a Beautyversum Web Services Kft. számára egyeztetés, kapcsolattartás, vagy minőségbiztosítás céljából. A Partner vállalja, hogy ezen megkeresések alkalmával érdemi információkat ad a Beautyversum Web Services Kft.-nek. Az ÁSZF eltérő rendelkezésének hiányában a Partner az adatszolgáltatási kötelezettségének legkésőbb a Beautyversum Web Services Kft. megkeresést követő 5 munkanapon belül köteles eleget tenni. A fenti kapcsolattartási és adatszolgáltatási szabályok ismétlődő megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

A Beautyversum Web Services Kft. jogosult a Partner által megadott e-mail címre a saját vagy a Partnertől különböző partnerei (harmadik személyek) termékeiről vagy szolgáltatásairól promóciós- és reklámanyagokat küldeni.

A Partner köteles minden olyan problémáról vagy körülményről értesíteni a Beautyversum Web Services Kft.-t, ami a Partner érdekkörében felmerül okból a Vendég részére nyújtott szolgáltatást, vagy a Beautyversum Web Services Kft.-vel való együttműködést, kapcsolattartást, a Beautyversm.hu Platform vagy az Adminisztrációs Felület használatát átmenetileg vagy tartósan hátrányosan befolyásolja, vagy kizárja, (pl.: felújítás, karbantartás, üzemzavar, szoba vagy szolgáltatás bármely okból való rendelkezésre nem állása, internetkapcsolat elégtelensége, e-mail cím, telefonszám változása stb.). Az értesítés elmaradásából eredő károkat a Partner maga köteles viselni.

A Partnernek tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás, a Beautyversum Web Services Kft. Platform, illetve az Adminisztrációs Felület üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, azt lehetővé teszi, vagy amely egyébként veszélyeztetik a Beautyversum Web Services Kft. Platform rendeltetésszerű működtetését.

A Beautyversum Web Services Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a Beautyversum Web Services Kft. Platformon bármely Beautyversum.hu Szellemi Terméket és/vagy a Szolgáltatás bármely elemét saját belátása szerint módosítsa, megszüntesse.

A Beautyversum.hu Platform egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül (pl.: a Felhasználók által kialakított Profil tartalma). A Partner tudomásul veszi, hogy a Felhasználók a Beautyversum.hu Platform Felhasználási Feltételei és az Adatkezelési Tájékoztatói alapján jogosultak a Beautyversum.hu Platformot igénybe venni. Partner kijelenti, hogy a Beautyversum.hu Platform (a https://beautyversum.hu/ oldalon keresztül elérhető) Felhasználási Feltételeiben és az Adatkezelési Tájékoztatóiban foglaltakat ismeri és betartja, azoknak a változásait folyamatosan figyelemmel kíséri.

A Partner tudomásul veszi, hogy a Felhasználó és/vagy a Vendég (i) az Ajánlatokat megismerheti, további információkat ajánlatokat kérhet (ii) az Ajánlatokat, információkat másokkal megismertetheti az ismert közösségi oldalakon – Facebook, Instagram, Twitter – vagy elküldheti e-mail formájában vagy bármilyen más kommunikációs csatornán (iii) véleményeket és értékeléseket tehet a Vendég által igénybe vett szolgáltatásaival kapcsolatban, valamint azonnali és ütemezett Foglalásokat kezdeményezhet az Ajánlatban megadottak szerint az ott feltüntetett szabad kapacitás (időpontok és helyek) mértékéig.

Foglalás

A Partner az Ajánlataira vonatkozóan valós idejű foglalási rendszert vezet. A Partner által mindenkor feltöltött Ajánlatok tekintetében a Felhasználók azonnali Foglalást kezdeményezhetnek a Beautyversum.hu Platformon, a Partner által beállított és naprakészen tartott szabad időpontokra, a Partner Ajánlatában megjelenített árakon és feltételekkel. A Beautyversum.hu Platformon megjelenő adatok aktuálisan tartása a Partner felelőssége.

A Felhasználó részéről kezdeményezett Foglalás automatikusan elfogadásra kerül egy válaszüzenet formájában. Téves információk megadása esetén, a Foglalás nem visszautasítható. A válaszüzenettel a Vendég és a Partner között szerződés jön létre az adott Ajánlatában megjelenített árakon és feltételekkel a Partner által kezelt valós idejű foglalási rendszerben maximum a Partner által meghatározott szabad kapacitások erejéig.

A Beautyversum Web Services Kft a Szolgáltatásra eredménykötelezettséget nem vállal. A Beautyversum Web Services Kft-t nem terheli felelősség abban a tekintetben, hogy a Felhasználók kezdeményeznek-e Foglalásokat, vagy azok milyen számban jönnek létre. Az ilyen eredmény elmaradásával összefüggésben a Partner semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt a Beautyversum Web Services Kft-vel szemben, így biztatási kár és elmaradt haszon tekintetében sem.

Foglalás teljesítése

Abban az esetben, ha a Foglalást (válaszüzenet Vendég részére történő megküldését) követően a Beautyversum Web Services Kft. Platformon kívüli olyan kapcsolatfelvételre kerülne sor, ami az eredeti Foglalás feltételeit érdemben módosítja, a Partner köteles értesíteni a Beautyversum Web Services Kft.-t a módosítás tartalmáról. Ilyen feltételek lehetnek különösen az alábbiak: módosított időpont vagy időtartam, módosult szolgáltatás stb. Ezen rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

A Partner köteles haladéktalanul értesíteni a Beautyversum Web Services Kft.-t, ha a Vendég felé a Foglalással vállalt eredeti szerződéses kötelezettséget nem tudja teljesíteni. A Partner ebben az esetben köteles a Vendég részére helyettesítő szolgáltatásként ugyanolyan, vagy a Vendég részére ráfizetés nélkül magasabb színvonalú szolgáltatást biztosítani („Helyettesítő Szolgáltatás”). A Helyettesítő Szolgáltatásnak az eredeti szolgáltatás alapvető jellemzőinek meg kell felelni (szolgáltatási kategória, szolgáltatás típusa). A Helyettesítő Szolgáltatás igénybevételének esetleges plusz költségei a Partnert terhelik.

Amennyiben a Partner által nyújtott szolgáltatás nem felel meg az Ajánlatban, a Foglalásban vagy a Vendéggel megállapodott módosított szerződésben foglalt szolgáltatásnak vagy a Partner nem tud Helyettesítő Szolgáltatást nyújtani, vagy azt a Vendég nem fogadja el, a Partner köteles a Vendéget kártalanítani, illetve kompenzálni a Vendéget a fentiekkel kapcsolatban ért minden hátrányos következményért, kárért és költségéért. A Vendéget megillető kompenzációt, kártalanítást az esemény bekövetkezésekor kell teljesíteni. A jelen pontban szabályozott esetekben a Partner köteles értesíteni és tájékoztatni a Beautyversum Web Services Kft.-t. A Partner köteles a Beautyversum Web Services Kft.-t mentesíteni a Beautyversum Web Services Kft.-vel szemben a fentiekkel összefüggésben keletkezett minden igény, költség és kár tekintetében. A jelen rendelkezés irányadó arra az esetre is, ha a Partner a valós idejű foglalási rendszer aktualizálására tett vállalásának nem, vagy nem maradéktalanul tesz eleget. A jelen pontban foglaltak megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

A Beautyversum Web Services Kft. nem felel a Vendég által a Partnernek, vagy más harmadik személynek okozott károkért, így különösen a szolgáltatóhelyhely tényleges igénybevételének elmaradásáért, továbbá az igénybevétel feltételeinek megsértéséért.

A Weboldalhoz fűződő szellemi alkotások

A Weboldalon megjelenő valamennyi tartalom (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon megjelenített cikket, fotót, logót, kimutatást, statisztikát, grafikát, a Weboldal kialakítását, szerkesztési elvét, illetve a Weboldal üzemeltetése során felhasznált szoftveres és egyéb megoldásokat) az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi, és az a Weboldal rendeltetésszerű használatával járó képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, valamint a nem kereskedelmi célból történő lementésen, vagy kinyomtatásán túl semmilyen egyéb formában nem használható fel, vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Amennyiben a felhasználó a saját weboldalán a Weboldal bármely részére mutató linket kíván elhelyezni, a következő feltételeket köteles betartani:

Hirdetések 

A Weboldalon megjelenő hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget, és az ott esetlegesen elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesztőség vagy az Üzemeltető véleményét. Az Üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe veszi a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a hatályos Reklámetikai Kódex rendelkezéseit.

A Weboldalon megjelenő hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget, és az ott esetlegesen elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesztőség vagy az Üzemeltető véleményét. Az Üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe veszi a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a hatályos Reklámetikai Kódex rendelkezéseit.

Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy az ezen az oldalon elérhető valamennyi tartalom és anyag szerzői jog, szolgáltatásnév, szabadalom vagy egyéb tulajdonjog körébe tartozó jog és egyéb jogszabályok oltalma alatt áll, továbbá, hogy ezen tartalmak és anyagok használatát a jelen Megállapodás feltételei korlátozzák. A beautyversum.hu és a Beautyversum Web Services Kft. termék- és szolgáltatásnevei a beautyversum.hu és a Beautyversum Web Services Kft. védjegyei és/vagy szolgáltatási védjegyei. Ön vállalja, hogy kifejezett felhatalmazásunk hiányában az ilyen anyagokat vagy tartalmat nem értékesíti tovább, nem használja fel kereskedelmi célokra, azok felhasználására engedélyt nem ad, azokat bérbe nem adja, nem módosítja, nem terjeszti, nem másolja, nem sokszorosítja, nem továbbítja, nyilvánosan nem jeleníti meg és nem adja elő, nem hozza nyilvánosságra, nem dolgozza át, nem szerkeszti, azok bármely részéből származékos műveket nem hoz létre. A fentiekkel nem ellentétben, Ön jogosult arra, hogy a jelen oldalon található anyagok vagy tartalom egy példányát a saját személyes, nem kereskedelmi célú felhasználására kinyomtassa vagy egyetlen számítógépre letöltse, feltéve, hogy ezen az összes szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi figyelmeztetést érintetlenül hagyja. Az írásbeli engedélyünk nélkül tilos a jelen oldalról adatnak vagy egyéb tartalomnak – közvetlenül vagy közvetett módon – gyűjtemény, összeállítás, adatbázis vagy mutató létrehozása vagy összeállítása céljából történő szisztematikus mentése. Mindezeken túlmenően, tilos a tartalom vagy anyagok olyan célú felhasználása, mely a jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten nincs engedélyezve.

A Weboldal aloldalairól elérhető más oldalak

A Weboldal esetenként harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa hivatkozott oldal harmadik személyek jogait, vagy a hatályos jogszabályokat, illetve etikai normákat sérti, a linket eltávolítja. Az Üzemeltető az általa használt linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

Felelősség a jelen felhasználási feltételek megszegéséért

Az Üzemeltető jogosult minden olyan információ vagy adat törlésére vagy módosítására, amely a hatályos jogszabályokba vagy a jelen felhasználási feltételek rendelkezéseibe ütközik. Az Üzemeltető jogsértés esetén a hatályos jogszabályok szerint együttműködik az illetékes hatóságokkal, és átadja részükre a jogsértést elkövető felhasználóról rendelkezésére álló adatokat. A jogsértés, illetve a jelen felhasználási feltételek megsértésének további szankciójaként az Üzemeltető a jogsértő felhasználót meghatározott időre, vagy akár véglegesen is kizárhatja a Weboldal felhasználói közül.

A jelen pontban foglalt szankciók alkalmazására az Üzembentartó egyoldalúan, indoklási kötelezettség nélkül jogosult.

Amennyiben bármely felhasználó megszegi a jelen felhasználási feltételeket, és ezzel összefüggésben harmadik személy vagy hatóság igényt támaszt, vagy eljárást indít, az adott felhasználó az ezekkel kapcsolatosan felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kárt köteles az Üzembentartónak megtéríteni. A visszaélést elkövető felhasználó vállalja továbbá, hogy minden, az Üzemeltető által megkövetelt cselekményt megtesz a visszaélésekkel kapcsolatban és szemben az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében.

Testre szabható funkciók

A Weboldalon történő regisztrációt követően lehetőség nyílik arra, hogy a regisztrált felhasználó az igényei és lehetőségei szerint használjon további funkciókat, így különösen, hogy a Weboldal megadott felületein értékeléseket adjon le. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely felületét, aloldalát, elemét (így különösen, de nem kizárólagosan az egyes termékeket, alkalmazásokat, híreket, szolgáltatóhelyeket) bármikor módosítsa vagy törölje az azt követő felhasználók előzetes értesítése nélkül.

Egyéb rendelkezések

A felhasználó a Weboldal betöltésével és böngészésével feltétel nélkül elfogadja a jelen felhasználási feltételeket.

Az Üzemeltető bármikor jogosult felhasználási feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a Weboldal megjelenítése, böngészése a módosítások elfogadását jelenti.

Amennyiben a felhasználó törli regisztrációját, úgy maga a felhasználói fiók maradéktalanul törlésre kerül, ugyanakkor az általa korábban leadott értékelések, illetve közzétett hozzászólások nem törlődnek. A felhasználó regisztrációja törlődhet továbbá az Üzemeltető indoklás nélküli, egyéni döntése alapján, illetve a Weboldal törlése esetén is.

A jelen felhasználási feltételekben nem rögzített kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályai az irányadóak.

Budapest, 2022. június 01.